header banner
Default

Sociale media in Duitsland: Facebook neemt weer toe, met WhatsApp en YouTube als leiders - AHA24x7 com


Social media in Duitsland: Facebook groeit weer, WhatsApp en YouTube samen koploper

De uitkomsten van de Duitse Social Media Atlas, een jaarlijkse enquête waarmee het gebruik van social media in Duitsland wordt onderzocht, zijn voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Het opvallendste verschil ten opzichte van voorgaande jaren: het aantal Facebookgebruikers is voor het eerst sinds 2017 toegenomen. In de Social Media Atlas wordt niet alleen onderzocht hoeveel gebruikers een specifiek medium gebruiken, maar ook op welke manier zij dit doen. Dit biedt voor bedrijven een goed uitgangspunt om hun social media-strategie te bepalen.

WhatsApp en YouTube zijn evenals in 2021 de populairste social media-kanalen. 71 procent van de Duitse bevolking ouder dan zestien en in het bezit van een internetaansluiting gaf aan een WhatsApp-account te hebben. Hetzelfde percentage respondenten heeft een account op YouTube. Op de derde plaats staat Facebook, met 63 procent. Het verschil met WhatsApp en YouTube is dus aanzienlijk, maar het gebruik van Facebook is ten opzichte van 2021 wel met 3 procentpunt gegroeid. Het totale overzicht ziet er in 2022 als volgt uit:

 1. WhatsApp 71% / +2 procentpunt (t.o.v. 2021)
 2. YouTube 71% / +1
 3. Facebook 63% / +3
 4. Instagram 49% / +3
 5. Pinterest 32% / -1
 6. TikTok 31% / +5
 7. Diverse fora 30% / 0
 8. Twitter 29% / +2
 9. Telegram 25% / +4
 10. Snapchat 24% / 0
 11. LinkedIn 24% / 0
 12. Blogs 22% / -4
 13. Xing 21% / -3

Generatieverschillen

VIDEO: Facebook's WhatsApp deal explained in 60 seconds - BBC News
BBC News

Er is een duidelijke samenhang te zien tussen leeftijd en social media-gebruik. Waar 90 procent van de mensen jonger dan dertig jaar gebruikmaakt van social media, ligt dit percentage lager onder oudere generaties. Onder oudere doelgroepen valt daardoor wel meer winst te behalen. De interesse in social media groeit sterk onder deze doelgroepen: tweederde van de 60-plussers maakt gebruik van één of meerdere social media-kanalen. Ten opzichte van 2021 is dat percentage flink toegenomen; met zo’n 10 procentpunt.

Wat voor alle generaties geldt, is dat zij zich regelmatig tot social media wenden voor advies. Zo halen ze hier productinformatie, mode- en lifestyle-inspiratie vandaan, maar ook nieuws of informatie over politiek en gezondheid. In verhouding laten jongeren zich vaker door social media inspireren dan ouderen. Dit komt vooral doordat ouderen zich in het algemeen minder door media laten inspireren: televisie en radio zijn onder ouderen ook minder invloedrijke factoren.

Social media belangrijk voor bedrijven

VIDEO: So fügen Sie einen WhatsApp-Link im Facebook-Profil hinzu 2024 | WhatsApp-Link zu Facebook
Solution Fixed

Door de grote invloed die sociale media op het gedrag van gebruikers én hun aankoopbeslissingen hebben, zijn veel bedrijven actief op social media. Wie zorgt dat hij de juiste boodschap via het juiste kanaal verspreidt, kan hiermee flinke winst behalen. Twitter is bijvoorbeeld een relatief klein kanaal: slechts 29 procent van de Duitse bevolking maakt hiervan gebruik. Desalniettemin is het voor bedrijven verstandig om zich op Twitter te richten: 82 procent van de belangrijke opinieleiders zit namelijk wél op Twitter. Wie deze opinieleiders voor zich weet te winnen, kan hier veel voordeel uit halen. Belangrijk is wel om social media-berichten niet één op één over te nemen op verschillende kanalen, maar deze aan te passen aan de doelgroep van het desbetreffende kanaal.

Over Social Media Atlas

VIDEO: Why Facebook, Instagram, WhatsApp Were Down For 7 Hours and The Lesson From The Facebook Outage
HW News English

Sinds 2011 wordt jaarlijks de Social Media Atlas bekendgemaakt. Communicatieadviesbureau Faktenkontor, marktonderzoeksbureau Toluna en het Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) voeren jaarlijks met behulp van een online panel een onderzoek naar social media-gebruik uit. Hierbij worden 3.500 internetgebruikers van verschillende leeftijden en geslachten en afkomstig uit verschillende deelstaten naar hun social media-gedrag gevraagd.

Het volledige onderzoek is tegen betaling op de website van Faktenkontor verkrijgbaar.

Sources


Article information

Author: Jill Houston

Last Updated: 1703797203

Views: 1012

Rating: 4.5 / 5 (43 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jill Houston

Birthday: 1923-10-05

Address: 8382 Stevens Square Suite 669, North Glen, WI 60034

Phone: +3978747429954981

Job: Cryptocurrency Analyst

Hobby: Survival Skills, Card Collecting, Aquarium Keeping, Coin Collecting, Stargazing, Role-Playing Games, Hiking

Introduction: My name is Jill Houston, I am a tenacious, intrepid, proficient, lively, forthright, unreserved, Determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.