header banner
Default

Would you like to know the list of BONK coins?


Table of Contents

  Yeni bir meme token olan "BONK", kripto d�nyas�ndaki bir dizi b�y�k ismin ona �imdiden ciddi ilgi g�stermesiyle kripto sahnesinde �ne ��kt�. ��te�BONK coin projesi hakk�nda merak edilenler

  Bonk Coin nedir?

  BONK, kripto pazar�ndaki en yeni k�pek temal� token ve Solana (SOL) blok zinciri �zerine in�a edildi. 29 Aral�k'ta yap�lan lansman�ndan bu yana BONK'un fiyat�, �o�u kripto varl���n�n de�er kaybetmemek i�in m�cadele etti�i bir d�nemde benzeri g�r�lmemi� bir �ekilde %1.300 artt�.

  Tokenin resmi Twitter sayfas� kendisini "insanlar i�in ve halk taraf�ndan ilk Solana Dog Coin" olarak g�steriyor. �nan�lmaz derecede b�y�k bir maksimum arza (100 trilyon token) sahip ve bu nedenle CoinGecko'nun verilerine g�re son 24 saatte %67 art��la �u anda token ba��na 0,00000120 ABD dolar�nda de�er g�r�yor.

  Bonk'un mizahi bir �ekilde "Bonkpaper" olarak adland�r�lan teknik incelemesine g�re, 25 Aral�k'taki resmi lansman�n�n ard�ndan BONK geli�tiricileri, Solana NFT koleksiyoncular�na, sanat��lar�na ve geli�tiricilerine ilk token arz�n�n %50'sini airdrops olarak da��tt�.

  Sitelerinde yapt�klar� a��klamaya g�re, Openbook'un lansman�n�n yan� s�ra, Openbonk ad�n� verdikleri bir giri�imle Solana Dex'lerine likiditeyi geri getirmeyi ama�l�yorlar!

  �%50 airdrops da��l�m� �u �ekilde ger�ekle�ti;

  %20 Solana Nft koleksiyonu ki bu da 297.000 bireysel Nft'den olu�makta,

  %15 Openbook trade,

  %10 Solana Sanat��lar� ve koleksiyonerleri,

  %5 Solana geli�tiricileri.

  Haber ile daha fazlas�na ula��n:

  Sources


  Article information

  Author: Ronnie Garcia

  Last Updated: 1704599281

  Views: 645

  Rating: 4.7 / 5 (97 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Ronnie Garcia

  Birthday: 1965-03-26

  Address: 8311 Anthony Wells, New Melanie, MD 56181

  Phone: +4452479586977568

  Job: Astronomer

  Hobby: Billiards, Web Development, Cocktail Mixing, Surfing, Woodworking, Basketball, Sailing

  Introduction: My name is Ronnie Garcia, I am a multicolored, expert, irreplaceable, resolute, unguarded, radiant, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.